ELECCIONS GENERALS AL GOVERN D’ESPAÑA 2016

 • 0
 • junio 22, 2016

PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS DEL DIA 26 DE JUNY 

S´han publicat les instruccions per a la participación de les persones treballadores a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del 26 de juny de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 26 de juny, mitjançant l´Ordre TSF/130/2016, de 17 de maig. A continuación es destaquen els aspectos més rellevants.

I.- TREBALLADORS AMB LA CONDICIÓ D´ELECTORS

El diumenge dia 26 de juny de 2016 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d´electors i que no gaudeixin del descans setmanal en aquesta data, un permís retribuït de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret al vot a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.

Aquest permís, retribuït i de carácter no recuperable, està subjecte ales següents condicions:

 • No cal concedir aquest permís a les persones treballadores que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l´horari d´obertura dels Col-legis Electorals si la coincidencia es com a màxim de 2 hores.
 • Si la jornada coincideix en més de 2 hores i menys de 4 amb l´horari d´obertura dels Col-legis Electorals, es concedirà un permís de 4 hores.
 • Si la jornada coincideix en 4 o més hores amb l´horari d’obertura dels Col-legis Electorals, es concedirà un permís de 4 hores.
 • En cas que l´horari de la jornada de la persona treballadora no coincideixi ni total ni parcialment amb l´horari dels Col-legis Electorals, no tindrà dret a cap permís.
 • Si el día de la votació la persona treballadora realitza una jornada inferior a l´habitual, legal o convinguda, s’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l´horari establert pel Col-legi electoral, és potestat de la dirección de l´empresa.

Retribució dels permisos:

 • El permís té carácter de no recuperable i es retribuirà amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.
 • Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els 6 mesos treballats immediatament anteriors.Per a l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, les empreses tenen dret a sol-licitar a les seves persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.
 •  

II.- MEMBRES DE MESA ELECTORAL O INTERVENTORS

 • Les persones treballadores que no gaudeixin del descans setmanal el día 26 de juny, i acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors: se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del día 26 de juny i, a més, un permís corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del día inmediatamente posterior (27 de juny).
 • Les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el día 26 de juny i que acreditin la seva condició de membre de la mesa electoral o d´interventor: tindran dret al permís de les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia inmediatament posterior (27 de juny).

 

Aquests permisos, de carácter no recuperable, s’han de retribuir per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor. La retribució es durà a terme en els mateixos termes que en l’apartat anterior.

Si alguna de les persones treballadores hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions. 

III.- APODERATS

Les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats i que el diumenge 26 de juny no gaudeixin del descans setmanal, tindran dret a un permís retribuït durant la jornada completa d’aquest día 26 de juny, de carácter no recuperable.

Si alguna de les persones treballadores hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.